Rejestracja   Zaloguj się

Treść regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Spis treści
§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogólne:
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez
Klientów ze Sklepu Internetowego http://szybykominkowe.shoppy.pl i w szczególności reguluje:
1) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
3) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania
przyczyny;
4) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
5) Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem http://szybykominkowe.shoppy.pl
6) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Przedsiębiorstwo
Mirror Larysa Skiba z siedzibą: ul. Radomska 19, 54-032 Wrocław,
zarejestrowaną w Urzędzie Miejskim we
Wrocławiu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 894-272-79-53,
REGON 022299447, adres poczty elektronicznej: kontakt@elustra-na-wymiar-com.pl,
numer telefonu: 71 349 44 75 (opłata standardowa -- wg cennika właściwego
operatora).
7) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą
elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę
sprzedaży ze Sprzedawcą;
8) Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe
złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas
składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości pt. „Potwierdzenie
złożenia zamówienia nr …..” (§. 3.7. Regulaminu);
10) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na:
prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych),
udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania
zamówień przez klientów niezarejestrowanych). W razie wątpliwości uznawać się
będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również
wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej
obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;
11) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W
celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe
wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez
system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o
aktywacji Konta
12) Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane
produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za
pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto
(zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie
zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia
w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania
zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej
na podstawie złożonego zamówienia.
13) Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla
Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do
należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich
produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom
kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.
1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy
wysyłać na adres e-mail kontakt@elustra-na-wymiar.com.pl natomiast korespondencję tradycyjną
(pocztową) należy kierować na adres:
Mirror Larysa Skiba ul. Radomska 19, 54-032 Wrocław
1.4 Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej
drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę
sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.5 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia
obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
1.6 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
(ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od
wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach
Dostawy w trakcie składania Zamówienia.
1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w
Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady
fizyczne i prawne jest Przedsiębiorstwo Mirror Larysa Skiba
z siedzibą: ul. Radomska 19, 54-032 Wrocław, zarejestrowaną w
Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 894-272-79-53,
REGON 022299447, adres poczty elektronicznej: mirror.wroclaw3@gmail.com, numer telefonu:
71 349 44 75 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).
1.8. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest zaakceptowanie postanowień niniejszego
regulaminu.


§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:
2.1 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do
świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie.
2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
2.3.1. Usługa Konto Klienta:
14) Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na
prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta
w momencie dokonania Rejestracji.
15) Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu
rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko,
adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło, w przypadku firm
wymagane są dodatkowo podanie nazwy firmy i numeru NIP.
16) Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” – w tym momencie konto
Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany
komunikatem „Dziękujemy za rejestrację Powinieneś teraz otrzymać email
z linkiem aktywacyjnym dla Twojego konta. Jeżeli e-mail nie
doszedł, skontaktuj się z obsługą sklepu”; (w sytuacji gdy rejestracja
konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem
Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji
składania Zamówienia)
17) W celu kontynuowania procesu rejestracji, należy sprawdzić skrzynkę
odbiorczą, w ciągu kilku minut od momentu opisanego w pkt.C powinna
przyjść wiadomość informująca o pomyślnej rejestracji. Aby dokończyć
ten proces należy kliknąć bądź skopiować i wkleić w pasek przeglądarki,
link który się Państwu ukarze w treści wiadomości.
18) Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na
prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
2.3.2. Usługa Newsletter:
19) Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje
zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w
zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola
„Zapisz się na Newsletter”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył
stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na
usługę Newsletter.
20) Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest
zawierana na czas nieoznaczony.
2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili
(np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia
jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie
odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy mirror.wroclaw3@gmail.com lub
też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego
Regulaminu).
2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania
przez Usługodawcę wypowiedzenia.
2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku,
gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych
przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.
2.4.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).


§3 Zawarcie umowy sprzedaży
3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego;
b) złożenie zamówienia poprzez wiadomość mailową;
3.2. Procedura składania zamówień przez klientów:
3.2.2.A Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega
na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku, kiedy
wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć
zamówienie w tym celu należy:
21) Zalogować się do systemu sklepu (możliwość złożenia zamówienia przysługuje
wyłącznie zalogowanym klientom);
22) Sprawdzić stan wirtualnego koszyka;
23) Określić formę płatności, dane adresowe, oraz zatwierdzić zamówienie poprzez
przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
3.2.2.B W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać
wiadomość e-mail na adres mirror.wroclaw3@gmail.com
24) Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot
umowy, cena, ilość.
25)W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych
niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres
dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie
sposobu realizacji płatności.
26) Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym
mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez
nieuzasadnionego opóźnienia( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się
do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 3 dni.
3.3. Na tym etapie zostało złożone Zamówienie. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i
wiąże Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie (w razie wątpliwości
Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 3 dni).
3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient
zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
3.5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się
z niniejszym regulaminem.
3.6. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z
obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
3.7. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana
będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą
otrzymanie zamówienia (wiadomość mailowa pt. Potwierdzenie otrzymania zamówienia
3.8. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego
(§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi
podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
3.9. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 3 dni
roboczych przestaje go wiązać.
3.10. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt
osobną wiadomością mailową zatytułowaną Zamówienie przyjęte do realizacji
3.11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości
od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której
mowa w pkt. 3.10 niniejszego regulaminu)
3.12. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
3.13. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli
informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
3.14. Klient dokonujący zakupu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego dla
gospodarstw domowych ma prawo przesłać na podany przez Usługodawcę adres użyty sprzęt,
który jest tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż kupowany nowy sprzęt. Usługodawca
zobowiązuje się przesłany sprzęt nieodpłatnie przyjąć. Zużyty sprzęt prosimy o wysyłanie na
adres:
Mirror Larysa Skiba ul. Radomska 19, 54-032 Wrocław


§4 Płatność, dostawa, odbiór
4.1 Płatność
4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną
w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną
brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek
od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak
kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania
zamówienia.
4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej - płatności za pobraniem
b) bezgotówkowej :
- płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy
4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie
internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów
po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.2. Dostawa
4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są
przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z
§3 ust 10 Regulaminu. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
29) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od
momentu zawarcia umowy zgodnie z § 3 do chwili skompletowania i wysłania
zamówionych towarów;
30) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu
zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili
skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się
na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za
granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po
złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.7
Regulaminu).
4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego
przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia
umowy sprzedaży zgodnie z § 3.10 Regulaminu. Wyjątkiem są usługi wykonywane na zamówienia indywidualne Klienta.
4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w
tym zakresie działalność gospodarczą, w zależności od wyboru Klienta może to
być:
A. DPD Polska (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul.
ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS
0000028368
B. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26,
00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972
4.3. Odbiór towarów
4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu
przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie
stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
4.3.2. W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona
uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie
ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak
w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie
uprawnionej do odbioru osoby. Protokół szkody z przewoźnikiem należy spisać w momencie odbioru przesyłki. W przypadku gdy protokół zostanie spisany w innym terminie, reklamacją może nie zostać uznana.
4.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru
osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to
przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż
w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu
przesyłki.
4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt
ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej
Sprzedawcy.


§ 5 Dane osobowe
5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot
uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której
Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane
osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w
tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne
i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Mirror Larysa Skiba z siedzibą: ul. Radomska 19, 54-032 Wrocław, zarejestrowaną w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 894-272-79-53, REGON 022299447adres poczty elektronicznej: kontakt@elustra-na-wymiar.com.pl, numer
telefonu: 71 349 44 75 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).
5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie
z przepisami wyżej przywołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą
przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie
będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu
wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
5.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest
Sprzedawca.
5.5. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go
danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z
bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres
Mirror Larysa Skiba ul. Radomska 19, 54-032 Wrocław bądź też mailowo na adres
mirror.wroclaw3@gmail.com
§ 6 Reklamacje
6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w
innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady
należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć
reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:
Mirror Larysa Skiba ul. Radomska 19, 54-032 Wrocław
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na
adres mirror.wroclaw3@gmail.com W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia
reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych
informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 14 dni.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez
Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją
i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie
z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na
sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza
uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie
określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr
16, poz. 93 ze zm.)
6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać
z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.
6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep
internetowy:
6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy
mirror.wroclaw3@gmail.com bądź listownie na adres sklepu:
Mirror Larysa Skiba ul. Radomska 19, 54-032 Wrocław
6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie
w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.
6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny
podany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy
7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z
dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość,
może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w
terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
Mirror Larysa Skiba ul. Radomska 19, 54-032 Wrocław
lub mailowo na adres: mirror.wroclaw3@gmail.com
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu
w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą
elektroniczną - od dnia jej zawarcia.
7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła
Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi
drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w wypadkach:
7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
7.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.9.14 towary wykonywane na zamówienie indywidualne: lustra, szyby lub inne przedmioty produkowane pod wymiar podany przez Klienta. Przedmioty znakowane (w celu zabezpieczenia przed kradzieżą) na zamówienie indywidualne. Przedmioty znakowane nie podlegają zwrotowi.

7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na
trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.


§ 8 Informacje dodatkowe
8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za
pomocą których Klient korzysta ze sklepu, http://szybykominkowe.shoppy.pl spełniały co najmniej
następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:
8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
8.1.2. Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.)
Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub
nowszej
8.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH
8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
8.1.5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.
8.2. Informacja dla Klienta sklepu http://szybykominkowe.shoppy.pl jaki sposób może sprawdzić czy złożone
zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku
„zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość zmiany
wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W
przypadku, jakichkolwiek niezgodności kierujemy się wyświetlanymi Klientowi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu
internetowego i odpowiednich jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za
każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Dalej”. W przypadku
problemów prosimy o kontakt – mailowy mirror.wroclaw3@gmail.com lub telefoniczny pod
numerem telefonu 71 349 44 75 (opłata standardowa według cennika
właściwego operatora).
8.2.2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane
potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu
(wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W
przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego
towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany
Zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia
otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 12:00, a w pozostałych
przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego
potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres:
kontakt@elustra-na-wymiar.com.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod
numerem telefonu 71 349 44 75 (opłata standardowa według cennika
właściwego operatora). Po dokonaniu korekty Zamówienia, Sprzedawca wysyła
wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się
będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę
drugiej stronie treści zawieranej umowy:
8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej
umowy.
8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub
przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich
żądanie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu
cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.
Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U.
z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8.5. Zmiany w regulaminie:
8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego
Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach
zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail
zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o
akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo
powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez
Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie
zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane
zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach
określonych w poprzednim regulaminie.
8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
8.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę Sprzedawcy

box